Termes i condicions de Compra

L1. L’USUARI: L’accés, la navegació i l’ utilització del portal web, atorga la condició d’Usuari, pel que aquest accepta aquesta condició a partir del moment que inicia qualsevol dels actes esmentats. L’Usuari declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal suficient per a celebrar contractes mitjançant aquest portal web.


2. PROCÉS DE COMPRA: L’Usuari pot comprar en el portal web mitjançant els medis i les formes establertes. A tal efecte, haurà de seguir el procés de compra establert mitjançant el qual podrà afegir al carret, cistella o espai final de compra quants productes i/o serveis consideri. L’Usuari haurà de completar i comprovar la informació que en cada pas se li demani a efectes de processar la seva compra. Posteriorment l’Usuari rebrà un correu electrònic informant que s’ha rebut correctament el seu encàrrec o sol·licitud de compra i/o prestació de serveis entenents el mateix com a confirmació de la compra realitzada. L’Usuari reconeix en el moment de la compra ser coneixedor i accepta les condicions particulars del producte o servei en qüestió indicades de forma indicativa.


3. DISPONIBILITAT: Tots els encàrrecs de compra rebuts per la Venedora mitjançant el portal web es troben subjectes a disponibilitat dels productes o serveis. Si es produïssin dificultats en quan al subministre dels mateixos, la Venedora es compromet a contactar l’Usuari i reemborsar qualsevol quantitat que pogués haver estat abonada en concepte d’import per a referit producte . Respecte als serveis d’enoturisme es valorarà abans del seu reemborsament un canvi d’activitat o de data per a la seva realització.


4. PREUS I FORMES DE PAGAMENT: Els preus mostrats en el portal web son els finals, en euros i inclouen els impostos corresponents. Els preus poden canviar en qualsevol moment però els possibles canvis no afectaran als encàrrecs o compres sobre els quals l’Usuari ja ha rebut el correu electrònic de confirmació. Els mitjans de pagament acceptats són: (i) mitjançant la plataforma de pagament establerta per la Venedora. La Venedora es compromet a no permetre cap transacció il·legal, o que pugui ser considerada per les marques de les targetes de crèdit o del banc adquirent, que tingui o que pugui tenir el potenciar de crear perjudici a la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda u oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al comprador, Banc emissor, Comerciant, Titular de la targeta o targetes.


5. ENTREGA: En els casos en els que procedeix realitzar una entrega física del bé contractat, les entregues s’efectuaran en àmbit del territori català (exempció de les Illes Balears). A efectes de les presents condicions, es considerarà que l ‘entrega s’ha produït en el moment en el que l’Usuari o un tercer a nom d’aquest últim, es faci amb la possessió material del producte o productes que s’acreditarà mitjançant signatura en el moment de la recepció del mateix a la direcció convinguda entre les parts.


6. DEVOLUCIONS: En el supòsit de tractar-se d’un bé amb suport físic, l’Usuari disposa de un període de 14 dies naturals per desistir de la compra realitzada en el portal web, a comptar a partir de l’adquisició física del producte. En cap cas es farà devolució d’un servei o experiencia si no s’avisa amb al menys 24h d’antelació a l’activitat, 48 hores en el cas dels Pícnics. L’Usuari és coneixedor d’aquesta circumstancia i l’accepta en el moment de realitzar la compra corresponent. En el cas de tal comunicació no es realitzi dintre del termini esmentat el dret a desistiment desapareix. Per a exercitar el dret esmentat quan aquest tingui lloc, l’Usuari haurà de notificar la seva decisió mitjançant una manifestació expressa i dintre del període establert a tal efecte mitjançant un correu electrònic info@cellerhugasdebatlle.com. El reemborsament a l’Usuari es farà mitjançant el mateix mètode de pagament utilitzat per aquest en el moment de la compra. No es procedirà a realitzar cap reemborsament si un cop retornat el producte a la Venedora aquest no està en les mateixes condicions en les que va ser entregat, conservant el seu embalatge i etiquetat original. Sense perjudici del comentat anteriorment, el Usuari tindrà dret de devolució del preu dels productes defectuosos o dels productes entregats que no es corresponguin a la compra realitzada per ell. En el cas de devolució de productes defectuosos o que no corresponen a la compra realitzada, el Usuari haurà de sol·licitar-ho mitjançant el procediment anteriorment establert, i en aquest cas no haurà de fer front als costos de devolució.


7. EXHONERACIÓ DE RESPONSABILITAT: La Venedora no acceptarà cap responsabilitat per (i) pèrdues no atribuïbles a cap incompliment per part seva; (ii) pèrdues empresarials: (iii) errors tècnics per raons fortuïtes o de qualsevol altre característica que impedeixin el correcte funcionament del portal web; (iv) impossibilitat d’utilitzar el portal web per raons de manteniment, que impedeixin accedir al mateix; (v) cap incompliment o retràs en el compliment d’alguna de les obligacions assumides quan es produeixi com a conseqüències que es trobin fora del seu control raonable, és a dir, que es justifiquin en causa major.


8. POLÍTICA DE PRIVACITAT: El Prestador compleix amb el contingut en matèria de protecció de dades, concretament en atenció al Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de persones físiques en atenció al tractament de dades personals i la lliure circulació de dades. Per a més informació, veure la Política de Privacitat.


9. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: Els continguts del present portal web, incloent imatges, el domini web, articles, entre d’altres, són propietat de la venedora i estan protegits en atenció als articles 8 i 32.1 de la Llei de Propietat Intel·lectual. En aquest sentit, queda expressament prohibit per part del Usuari i/o client copiar, reproduir, vendre, transmetre, distribuir, modificar o mostrar per a ús comercial els continguts sense exprés consentiment per part del seu titular. L’Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial de la Venedora. L’Usuari podrà visualitzar els continguts del present portal web, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el seu propi disc dur o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui única i exclusivament per a realitzar un ús personal i privat.


10. ACORD COMPLERT: Les presents condicions y tot el document a las que aquestes fan referència constitueixen l’acord entre l’Usuari i la Venedora en relació al objecte de la compravenda i substitueixen qualsevol altre pacte, o acord anterior convingut ja sigui de forma verbal o per escrit entre les mateixes parts.


11. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ: La Venedora podrà modificar el qualsevol moment les presents Condicions de Venda. La vigència de les presents condicions actuarà en funció de la seva exposició i estarà vigent fins que siguin modificades per altres degudament publicades per la Venedora.


12. LEGISLACIÓ APLICABLE: La relació entre el la Venedora i el client es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia serà sotmesa expressament al Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.